Yargıtay: “Davalıya karşı davacı vekilliği yapmış bilirkişi, aynı davalının taraf olduğu başka dosyada bilirkişilik yapamaz.”

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/25417

K. 2017/9621

T. 25.4.2017

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili işçinin fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 272. maddesine göre, hakimler hakkındaki yasaklılık ve ret sebepleriyle ilgili kurallar, bilirkişiler bakımından da uygulanır.

Somut uyuşmazlıkta, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporu, ………………. tarafından düzenlenmiştir. Bahsi geçen bilirkişinin, davalı … Belediyesi’ne karşı benzer işçilik alacaklarının tahsili istemiyle açılmış davada, dava dışı bir işçinin vekili olarak yer aldığı anlaşılmaktadır. Bilirkişinin görevini yerine getirirken uyması gereken yükümlülüklerden birisi de tarafsız davranma yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüğe uygun davranma bilirkişinin somut maddi sorunla ilgili olarak objektif bir biçimde oy ve görüşünü beyan edebilmesinin asgari şartını teşkil eder. Objektiflik ve tarafsızlık çok yakın bir ilişki içerisindedir; biri mevcut olmadan diğerinin mevcudiyeti düşünülemez. Eldeki dosyada, bilirkişinin tarafsızlığı ve objektifliği ilkeleriyle çelişen bir olgu ortaya çıkmış olup, mahkemece bu yönün nazara alınmadan söz konusu bilirkişi raporunun hükme esas alınarak sonuca gidilmesi, kararın bozulmasını gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 25.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazan:
Tarih:

Kategori: Yargıtay

Yorumlar kapalı.