DAİMİ (SÜREKLİ) İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN İŞÇİLERİN EKSİK ÖDENEN ÜCRET VE DİĞER HAKLARI:

01.10.2020

Bilindiği üzere, devlet kurumlarında taşeron(alt işveren) şirketlerde çalışan işçiler, 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23. ve 24. maddeleri kapsamında, Nisan 2018’den itibaren devlet kurumlarında sürekli işçi kadrosuna alınmıştır. Ancak bu geçiş esnasında işçilerin mali ve sosyal haklarında bir kısım hak kayıpları meydana gelmiştir.

Taşeron(alt işveren) şirketlerde çalışırken, mesela asgari ücretin % 30 fazlası ile çalışan personel 2018 yılında bu ücreti ile kamu kadrosuna alınmış olmasına rağmen, 01.01.2019 tarihi itibari ile bu hakkı korunmamıştır. Dolayısıyla, kamuya geçenlerin çoğu 01.01.2019 tarihi itibari ile hak kaybına uğramışladır. Halbuki gerek kazanılmış hakkın korunması ilkesi gerekse 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki yasal düzenlemeler karşısında yapılan bu uygulama yasal değildir. Zaten bu konuda açılan davalar da işçilerin lehine sonuçlanmaktadır. Bölge Adliye Mahkemesi dahi bu kararları tasdik etmektedir.

Ayrıca, ücret eksik hesaplandığı için ücrete bağlı olarak hesaplanan diğer mali ve sosyal haklar da eksik hesaplanmaktadır. Dolayısıyla bu ek haklar bakımından da eksik ödeme sözkonusu olmaktadır.

Geçiş esnasında işçilerden alınan feragat ve sulh beyanı ile ilgili olarak; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi, 696 sayılı Kanun gereğince sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuran işçinin, en son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmesini, KHK gereği geçiş şartlarından biri olan bu beyanın serbest iradeye dayalı olarak verilmemesi nedeni ile geçerli olmadığına hükmetmiştir.

Netice olarak; kamu idarelerince yapılması gereken şudur: daimi (sürekli) işçi kadrosuna geçen işçilerin, geçişten önceki asgari ücretin % … fazlası şeklindeki ücretinin korunarak, bu şekilde belirlenecek ücretin üstüne Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen % 4 ücret zamlarının yapılmasıdır. Mahkemeler de bu şekilde karar vermektedir.

Av. Nahit Gürhan AYDIN

Yazan:
Tarih:

Kategori: DünyaBlogYargıtay

Tagged:

Siz de katılın

Yorum yapmak için giriş yapmış olmalısınız.